Algemene voorwaarden

Kaj Moerenhout Media

KVK-nummer: 60039191

Algemene Voorwaarden behorende bij Kaj Moerenhout Media

Overeenkomst inzake de vervaardiging van fotografie / een audiovisuele productie.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Door verlening van een opdracht aan Kaj Moerenhout Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Kaj Moerenhout Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kaj Moerenhout Media opgenomen wordt

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Kaj Moerenhout Media en een opdrachtgever waarop Kaj Moerenhout Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Kaj Moerenhout Media

2.1 Kaj Moerenhout Media zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.

2.2 Na elke fase van de uitvoering vragen we van de opdrachtgever een schriftelijke fiattering.

a / Bij de oplevering van een definitief concept van een audiovisueel product.

b / Bij de oplevering van de definitieve opdracht, zoals de opdrachtgever deze aan Kaj Moerenhout Media heeft verstrekt.

2.3 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen in het ontwerp, zullen er door Kaj Moerenhout Media meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever. Na het aanvaarden van de prijsopgave door de opdrachtgever, zal Kaj Moerenhout Media het meerwerk uitvoeren.

2.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum.

-In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Kaj Moerenhout Media binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijlelementen, foto’s en andere zaken.
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Kaj Moerenhout Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien Kaj Moerenhout Media evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Kaj Moerenhout Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Kaj Moerenhout Media of diens licentiegevers.

5.2 Kaj Moerenhout Media mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk. Tevens is Kaj Moerenhout Media gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Kaj Moerenhout Media dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Kaj Moerenhout Media en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaj Moerenhout Media en/of diens licentiegever de door Kaj Moerenhout Media aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaj Moerenhout Media de door Kaj Moerenhout Media geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Kaj Moerenhout Media door Kaj Moerenhout Media aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Kaj Moerenhout Media. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kaj Moerenhout Media in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Kaj Moerenhout Media de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Kaj Moerenhout Media

7.1 Kaj Moerenhout Media is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Kaj Moerenhout Media zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Kaj Moerenhout Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Kaj Moerenhout Media in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Kaj Moerenhout Media gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Kaj Moerenhout Media heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Kaj Moerenhout Media vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Kaj Moerenhout Media de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Kaj Moerenhout Media, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Kaj Moerenhout Media voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etcetera, waarvan Kaj Moerenhout Media het schadeveroorzakend of inbreukmakend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter nabij de vestigingsplaats van Kaj Moerenhout Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kaj Moerenhout Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Kaj Moerenhout Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website www.kajmoerenhout.nl

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kaj Moerenhout Media en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.