Privacyverklaring Kaj Moerenhout Media 2018

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Kaj Moerenhout Media persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Kaj Moerenhout Media inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Kaj Moerenhout Media zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Kaj Moerenhout Media
Parelmoervlinder 20
4904 ZB Oosterhout

www.kajmoerenhout.nl
kaj@kajmoerenhout.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kaj Moerenhout Media verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer

e-mailadres

bankrekeningnummer

factuurnummer

Verwerkingsgrond

Kaj Moerenhout Media verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Kaj Moerenhout Media met betrokkene heeft gesloten; Kaj Moerenhout Media een wettelijke verplichting dient na te komen
een gerechtvaardigd belang van Kaj Moerenhout Media waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Kaj Moerenhout Media aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaj Moerenhout Media verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaj Moerenhout Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Kaj Moerenhout Media zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijkegrondslag: Kaj Moerenhout Media houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden: [bewaartermijn 5 jaar] Telefonisch contact: [bewaartermijn 5 jaar] Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn 5 jaar] De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.Dit kan via de website van Kaj Moerenhout Media of door middel van telefoon of e-mail. Kaj Moerenhout Media zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Kaj Moerenhout Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Kaj Moerenhout Media maakt gebruik van de Google Analytics-advertentiefuncties. Dit houdt in dat Google Analytics naast de gegevens die via een standaardimplementatie van Google Analytics kan worden verzameld, ook gegevens over uw verkeer verzamelen via Google-advertentiecookies en ID’s. Wilt u zich hiervoor afmelden dat kan via deze link.

Beveiliging van de door Kaj Moerenhout Media vastgelegde persoonsgegevens

Kaj Moerenhout Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kaj Moerenhout Media. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Kaj Moerenhout Media onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Kaj Moerenhout Media meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Kaj Moerenhout Media onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Kaj Moerenhout Media via kaj@kajmoerenhout.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Kaj Moerenhout Media schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Kaj Moerenhout Media, mei 2018